24Th9/19

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2019-2020; Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học 2019-2020; Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2019-2020; Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020